BLOG

Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego 2024

Dziś kilka słów o pisemnym egzaminie maturalnym z języka polskiego według tzw. nowej formuły 2023

Egzamin pisemny składa się z 3 części:

Część 1 – język polski w użyciu

To nic innego jak czytanie ze zrozumieniem, do którego dołączone zostało polecenie napisania notatki syntetyzującej. Notatka syntetyzująca to notatka zawierająca od 60 do 90 słów, w której maturzysta ma przedstawić stanowiska autorów obu tekstów wobec kluczowego zagadnienia, jakie w nich podejmują oraz wskazać podobieństwa i/lub różnice między nimi.

Uwaga – pisząc notatkę syntetyzującą, należy pamiętać, że oceniana będzie nie tylko jej treść, ale również poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna.

Język polski w użyciu ma sprawdzać zarówno rozumienie przeczytanych tekstów, jak i umiejętność ich analizowania, syntetyzowania, porównywania, wnioskowania.

Za tę część można uzyskać maksymalnie 10 pkt.

Część 2 – test historycznoliteracki

Ta część egzaminu sprawdza między innymi znajomość:

  • treści i problematyki lektur obowiązkowych,
  • głównych pojęć charakterystycznych dla danej epoki (np. prometeizm, biblizmy),
  • motywów i toposów literackich (np. homo viator, Arkadia, wolność),
  • konwencji literackich (np. konwencja realistyczna, symboliczna itp.),
  • gatunków literackich,
  • środków wyrazu artystycznego,
  • kontekstów.

Warto podkreślić, że oprócz utworów literackich, mogą pojawić się tu inne teksty kultury).

Za tę część można otrzymać maksymalnie 15 pkt.

Część 3 – tekst argumentacyjny (wypracowanie)

Zdający musi napisać wypracowanie na jeden z wybranych tematów na minimum 300 słów. W swojej pracy powinien wykorzystać dwa dowolne utwory literackie (w tym jeden będący lekturą obowiązkową) i dwa konteksty.

Zdający, wykorzystując wybrane utwory, musi rozważyć podany w poleceniu problem i uzasadnić je, przedstawiając swoje stanowisko.

Uwaga – wypowiedź argumentacyjna to nie tylko rozprawka, ale również szkic krytyczny, esej, artykuł, a nawet przemówienie czy list otwarty.

W tej części pracy również sprawdzany jest języka, styl, kompozycja, ortografia i interpunkcja.

Za ostatnią część pracy maturalnej uczeń może otrzymać najwięcej punktów, bo aż 35.

Za całość można dostać zatem maksymalnie 60 pkt. Aby zdać, należy napisać ją na co najmniej 30%.

Matura pisemna z języka polskiego w formule 2023 trwa 240 minut (4 godziny zegarowe).