BLOG

Podstawowe pojęcia z antyku.

 1. Ambrozja – pokarm bogów, który dawał im nieśmiertelność i wieczną młodość.
 2. Antropomorfizm – wyobrażenie bóstwa na podobieństwo człowieka i przypisywanie mu cech właściwych człowiekowi.
 3. Antyk – kultura starożytnej Grecji i Rzymu, która stała się źródłem inspiracji dla kolejnych epok na przestrzeni dziejów. 
 4. Archetyp – pierwowzór, pierwotny wzorzec postaci, zdarzenia, motywu.
 5. Atrybut  – określony przedmiot o charakterze symbolicznym związany z życiem danej postaci, np. atrybutem Zeusa był piorun.
 6. Decorum – zasada zgodności stylu z treścią (odpowiednim dobraniu stylu pisania, słownictwa i składni do gatunku oraz tematyki dzieła.
 7. Delfy –  miasto, w którym mieściła się słynna wyrocznia.
 8. Dramat jeden z 3 rodzajów literackich; obejmuje utwory przeznaczone zasadniczo do realizacji scenicznej, zwykle o charakterze fabularnym, odznaczające się w płaszczyźnie językowej dominacją dialogu
 9. Ekloga – pogodny utwór poetycki opiewający uroki życia wiejskiego
 10. Epeisodion – dialogi i monologi wygłaszane na scenie przez aktorów.
 11. Epigramat – krótki utwór poetycki, opisujący jakieś zjawisko, zakończony zaskakującą puentą.
 12. Epopeja (epos) – długi poemat epicki opiewający w podniosłej formie czyny bohaterów narodowych, przedstawiający obraz społeczeństwa w przełomowych momentach historycznych.
 13. Exodos – pieśń śpiewana na zakończenie przez chór schodzący z orchestry.
 14. Fatum – personifikacja nieuchronnego, nieodwracalnego losu; nieodwołalna wola bogów, na którą nikt nie ma wpływu.
 15. Hades – królestwo, którym władał hades (bóg podziemia).
 16. Hamartia – wina tragiczna bohatera.
 17. Heros – w mitologii greckiej postać zrodzona ze związku człowieka i boga.
 18. Ilion – Troja, miasto, znane z wojny trojańskiej, zniszczone przez Greków.
 19. Ironia tragiczna – polega na tym, że wydarzenia układają się tak, iż cokolwiek dany bohater by zrobił, to i tak popadnie w nieszczęśliwe zbłądzenie (np. Edyp).
 20. Kalokagatia – greckie pojęcie oznaczające połączenie dobra z pięknem.
 21. Katharsis –dosł.  oczyszczenie; sztuka miała widza uwolnić od cierpienia, uwolnić emocje, odblokować napięcie.
 22. Komedia – gatunek dramatyczny o pogodnej treści, akcji obfitującej w wydarzenia, z pomyślnym dla bohatera zakończeniem, z elementami komizmu (słowny, sytuacyjny, postaci), mający na celu wywołanie śmiechu u widza.
 23.  Kommos – punkt kulminacyjny; lament bohatera.
 24. Konflikt tragiczny – nierozstrzygalny konflikt dwóch równorzędnych racji.
 25. Koryfeusz – przewodnik chóru, on stał się pierwszym aktorem, którego wprowadził Tespis.
 26. Koturny – buty na bardzo wysokich obcasach, używane przez aktorów w teatrze greckim.
 27. Maska – podstawowy element stroju aktora, dzięki niej widz miał wskazówke dotyczącą postaci granej przez aktora
 28. Mimesis – przedstawienie, imitacja, podobieństwo; rodzaj działania opartego na naśladownictwie.
 29. Mit – opowieść o bogach i bohaterach.
 30. Mitologia – zbiór mitów.
 31. Motyw – idea, wątek lub postać utrwalone w kulturze, powtarzające się w utworach literackich różnych epok.
 32. Muzy – boginie sztuki i nauki. Najsłynniejsze Muzy (było ich 9) zamieszkiwały wzgórze zwane Parnasem. Ich opiekunem był Apollo.
 33. Olimp – góra w starożytnej Grecji, którą zamieszkiwali najważniejsi bogowie.
 34. Orchestra – nazwa półkolistego placu w teatrach greckich i rzymskich, znajdującego się pomiędzy sceną a widownią. 
 35. Parnas – wzgórze, które zamieszkiwały Muzy.
 36. Parodos – pieśń chóru na wejście.
 37. Prologos – wstępna, wyodrębniona część utworu dramatycznego lub narracyjnego, zawierająca relację o faktach poprzedzających zawiązanie akcji.
 38. Pola Elizejskie – w mitologii greckiej część Hadesu przeznaczona dla dusz ludzi dobrych.
 39. Politeizm – wiara w wielu bogów, wielobóstwo.
 40. Porównanie homeryckie – porównanie, którego jeden człon jest rozbudowanym opisem ludzkich czynów zestawionych z zachowaniem zwierząt lub ze zjawiskami przyrody
 41. Proscenium – część sceny znajdująca się przed kurtyną w budynku teatralnym, wykorzystywana głównie w początkowej i końcowej części przedstawienia.
 42. Scene – w teatrach greckich początkowo drewniany, później kamienny budynek usytuowany naprzeciw widowni.
 43. Stasimon – pieśń wykonywana w teatrze przez chór.
 44. Styks – rzeka dzieląca świat żywych od świata umarłych. Pływał po niej Charon – przewoźnik, który za 1 obola przewoził dusze zmarłych.
 45. Tartar – w mitologii greckiej najmroczniejsza i najniższa część krainy podziemia, w której przebywały dusze skazanych.
 46. Theatron – nazwa widowni w teatrze greckim.
 47. Topos – stały motyw, temat utrwalony w literaturze.
 48. Tragedia – utwór dramatyczny, w którym ośrodkiem akcji jest nieprzezwyciężalny i kończący się nieuchronną klęską konflikt wybitnej jednostki z siłami wyższymi – losem, fatum.
 49. Tragizm – istota tragedii antycznej. Tak należało skomplikować dzieje bohatera tragicznego, iż znajdował się on w pewnym punkcie akcji w sytuacji bez wyjś­cia. Jakąkolwiek podejmie decyzję – tak czy tak – sprowadzi na siebie nieszczęście.
 50. Tyrteizm (poezja tyrtejska) – poezja, której główną tematyką było nawoływanie do obrony kraju. Nazwa pochodzi od poety Tyrteusza.